Povinně zveřejňované informace

Postup při odvolání proti vydanému rozhodnutí

Vyšší odborná škola Mediální tvorby vydává v souladu s § 165 odst. 2 písm. f) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. (správní řád), v platném znění, Rozhodnutí o přijetí ke studiu studentů vyšší odborné školy.

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě patnácti dnů ode dne jeho doručení studentovi. Odvolání se podává prostřednictvím ředitele vyšší odborné školy Ing. Radana Jüngera., jejíž činnosti vykonává Vyšší odborná škola Mediální tvorby a rozhoduje o něm Krajský úřad Moravskoslezského kraje.

Podle ust. § 82 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. v platném znění, musí mít odvolání náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 téhož zákona, musí obsahovat údaje, proti kterým rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, které mu předcházelo.