Informace o činnosti Vyšší odborné školy Mediální tvorby v oblasti poskytování informací

Postup podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:

Datem podání žádosti je den, kdy ji škola obdržela. Náležitosti žádosti jsou:

  • komu je podání určeno;
  • kdo je činí – jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého bydliště (žádost nelze podat anonymně), příp. adresa pro doručování (i elektronická);
  • o jakou informaci žádá.

Pokud tyto náležitosti chybí, není podání považováno za žádost ve smyslu tohoto zákona.

Hrazení nákladů

Škola je oprávněna žádat úhradu nákladů spojených s vyhledáním informací, pořízením kopií, náklady na technické nosiče dat, odeslání informace žadateli. Na žádost žadatele musí škola potvrdit předpokládanou výši nákladů. Škola nebo školské zařízení může podmínit vydání informací zaplacením nákladů nebo zálohy.

O úhradě předpokládaných nákladů škola informuje žadatele předem. Úhrada je příjmem školy nebo školského zařízení.

Vyšší odborné škole Mediální tvorby dle zákona o svobodném přístupu k informacím v roce 2023 bylo podáno:

  • celkem 0 žádostí o informace
  • celkem 0 odvolání proti rozhodnutí
  • celkem 0 stížností

zároveň:

  • nebylo vydáno žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti
  • nebyla poskytnuta žádná výhradní licence1