Přehled nejdůležitějších právních předpisů

Základní právní předpisy, které upravují oblast školství:

 • Ústavní zákon č. 23/1991 Sb., kterým se uvozuje Listina základních práva a svobod
 • Usnesení Předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku
 • Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
 • Sdělení FMZV č. 104/1991 Sb., o Úmluvě o právech dítěte
 • Zákon č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením
 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě
 • Zákon č. 562/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského zákona
 • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Zákon č.  262/2006 Sb., zákoník práce
 • Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání),
 • Zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (tzv. antidiskriminační zákon)
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • Vyhláška 10/2005 Sb. a 470/2006 Sb. o vyšším odborném vzdělávání
 • Vyhláška 64/2005 Sb. o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů
 • Vyhláška 364/2005 Sb. o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení)
 • další.